Úrok z prodlení

Autor: Ján Schneider

14.6.2021 (Čtení na 10 minut)

Blog

Pokud budeme respektovat férové zásady půjčování bez rizika pádu do „jámy lvové“ lichvy, žádný úrok by neměl přesáhnout „obvyklou míru“. Míra obvyklé míry je téměř oxymoron, zkusme tedy zadefinovat maximální limit na 20%. Rovněž je na pováženou, do jaké výše jsou přijatelné úroky z prodlení. Buďme bez obav, jsou limitovány zákonně, ale... Podívejme se na to, co to úrok z prodlení je a proč je nejlepší se mu elegantně vyhnout dodržováním úvěrové smlouvy a zejména jejich bodů, týkajících se splácení.

Definujme

  • úrok z prodlení je jeden z „poddruhů“ úroku, neboli poplatku za možnost půjčit si peníze, vyjádřeného v procentní, obvykle roční nebo měsíční sazbě
  • úrok z prodlení je cena za nesplácení úvěru načas, nebo za neodvádění povinných plateb včas
  • prodlení – zmeškání – je nedodržení podmínek při splácení dluhu nesplacením dohodnuté částky v dohodnutém termínu
  • poplatek z prodlení– penále – je procentní poplatek účtovaný v souvislosti s každou platbou úvěru nebo jiného závazku, která nebyla zaplacena do své splatnosti
  • zákonný úrok z prodlení je definován zákonně a jeho maximální výše je limitována
  • smluvní úrok z prodlení je uzavírán mezi dvěma subjekty na základě Občanského zákoníku

Úroky a poplatky z prodlení se aplikují nejen při úvěrech, ale při jakýchkoli platbách, kde jsou smluvně dohodnuté pravidelné splátky, odvody nebo platby. Jde tedy i o platby státu, zdravotní pojišťovně nebo veřejné správě či samosprávě. My se zaměříme na úroky a poplatky z prodlení týkající se běžných úvěrů finančních poskytovatelů.

TIP

Přišla úhrada tak pozdě, že vás to stálo penále? Můžete využít služeb finančního arbitra.

Jaká je výše úroku z prodlení?

Zákonný úrok z prodlení

Úrok z prodlení je stanoven nařízením vlády č. 351/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 následovně:

„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“

Repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše úroků z prodlení ve smyslu výše uvedeného nařízení vlády je 2T Repo sazba, která je hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbou ČNB. Tato sazba je oficiálně vyhlašována ve Věstníku ČNB. Aktuální 2T Repo sazba platná v den psaní tohoto článku je 0,25%. Aktuální sazba pro výpočet úroků z prodlení tedy činí 8,25%.

Zákonný úrok z prodlení je při úvěrech podle novely Zákona č. 186/2020 Sb. o spotřebitelském úvěru uplatňován od 91. dne trvání prodlení. Z toho vyplývá, že jestli prodlení trvá déle než 90 dnů, poskytovatel úvěru nesmí účtovat vyšší úrok z prodlení než je zákonný i v případě, že byl smluvně ujednán.


Úskalí “pololetí”

Zákonný úrok z prodlení může být v jednom roce různý, zákonodárce myslel i na to, že ČNB může - ale nemusí - počas kalendárního roku měnit repo sazbu. V jednom roce tedy mohou být uplatněny různé úroky z prodlení. Klíčová je repo sazba platná v den vzniku prodlení, podle které se vypočítává výše úroku z prodlení platná po celou dobu prodlení.

Limitující je ale výše 8 procentních bodů, což je aktuální zákonné maximum. Proměnnou výpočtu úroku z prodlení může být repo sazba platná v den vzniku prodlení. Vypočtená sazba úroku z prodlení se změnou repo sazby nemění po celou dobu prodlení. Může tedy být stejná i několik měsíců nebo i let, pokud tolik prodlení trvá.

Smluvní úrok z prodlení

Smluvní úrok z prodlení je standardně zahrnut ve smlouvě o úvěru a je nutné zdůraznit důležitý fakt: jeho výše není po dobu prvních 90 dní prodlení nijak limitována nebo stanovena. Smluvní úrok z prodlení se účtuje po celou dobu trvání prodlení, maximálně však 90 dní. Po téhle lhůtě je úrok z prodlení limitován. Pokud úrok z prodlení není zahrnut ve smlouvě, platí jeho výše stanovená nařízením vlády, rovněž i v případě, pokud byl smluvní úrok sjednán nižší.

A co pokuty související s prodlením?

Kromě smluvních a zákonných úroků z prodlení si poskytovatelé úvěrů účtují i smluvní pokuty. Podobně jako smluvní úroky z prodlení jsou pokuty nebo jinak pojmenované sankce z prodlení zahrnuty ve smlouvě. V zájmu eliminace “finančních predátorů” a v zájmu ochrany spotřebitelů jsou ale i pokuty zákonně limitovány, opět ale až po 90 dnech prodlení.

Pokud je dlužník v prodlení déle než 90 dnů, zákonný limit omezuje výši smluvní pokuty na maximálně 0,1% denně, což je 36,5 nebo 36,6% ročně z dlužné částky. Limit platí i pro součet všech smluvních pokut, který nesmí přesáhnout 50% výše jistiny úvěru. Zákonné limity se netýkají jenom úvěrů běžných spotřebitelů, ale od roku 2020 i úvěrů osob samostatně výdělečně činných.


Náš tip

I když naše česká finanční gramotnost ppoommaalluu roste a i ty nejmenší písmenka ve smlouvách ze zákona také mírně povyrostla, buďte ve střehu. Půjčka je závazek, tudíž je vážně nezbytné číst smlouvu až do konce. Včetně těch obvykle posledních bodů, týkajících se kupříkladu úroků z prodlení a sankcí při nesplácení. Věřte, že se to vyplatí.


Mýty a fakta

Jeden z běžných a již zlidovělých mýtů tvrdí, že bankéři a nebankéři - čti všichni poskytovatelé úvěrů - vydělávají ne na běžných úrocích, ale na úrocích a poplatcích z prodlení. Fakt je ten, že takhle by finanční byznys ne že dlouho nevydržel, ale zřejmě ani nemohl existovat. Nutno podotknout, že nevýkonných, tedy nesplácených spotřebních úvěrů je v Česku jenom kolem 5% a hypoték pouze kolem 1% ze všech úvěrů.

Úroky z prodlení musíme nevyhnutelně považovat za rizikový příplatek” finančních institucí, který by měl být účinnou motivací pro dlužníky, aby úvěry spláceli. Protože navzdory mýtům je reálný fakt, že neexistuje finanční instituce, která by měla zájem o dlužníky, kteří jí peníze nesplatí. Naopak, nejlepší klient pro banky i nebankovky je ten disciplinovaný, platící bez prodlení.


Věděli jste…
... že podle statistik České národní banky se po úvěrovém moratoriu, tedy odkladu splátek úvěrů v souvislosti s pandemií nevrátilo ke splácení jenom 4,53% domácností se spotřebitelskými úvěry
?

Při hypotékách to bylo ještě míň, jenom 1,87% dlužníků, kteří využili pandemické úvěrové moratorium.


Úroky z prodlení…

...nejsou lichvářský prostředek nelegálního a nemorálního obohacování, nýbrž standardní a do vysoké míry limitovaný motivační nástroj pro dlužníky. Vychází z předpokladu, že každý si umí spočítat, že splácet úvěr pozdě s vyšším úrokem a sankčními poplatky se nikdy neoplatí. Půjčka nesplacená v dohodnutém termínu se vždy prodraží, často i o polovinu jistiny, což je hodně. Základním receptem na prodlení je pravidelně a včas splácet, doporučovaným je mít rezervu na minimálně 6 splátek. Pokud rezervu nemáte, jednoznačnou volbou je pojištění schopnosti splácet úvěr. Protože prodlení se dokážete preventivně vyhnout, úrokům a sankcím z prodlení - když k němu dojde - se vyhnout nelze.

Zdroje: Evropská centrální banka | Česká národní banka | Ministerstvo financí ČR |

Česká bankovní asociace

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku