Insolvenční řízení - co to je a jak probíhá?

Autor: Ján Schneider

18.3.2020 (Čtení na 5 minut)

Blog

V České republice existuje od roku 2006 zákonná možnost insolvenčního řízení. Je to legitimní legislativní rámec, nastavující rovnováhu. Klíčovou rovnováhu v právech věřitelů a povinnostech dlužníků. Obě strany by totiž měly mít za dluh společnou odpovědnost. V případě neudržitelných a nesplatitelních dluhů je oddlužení naprosto legitimní možnost řešení insolvence.

Vizitka insolvenčního řízení

Obecně jde o jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku. Jde o druh občanského soudního řízení. Aby mohlo insolvenční řízení proběhnout, není třeba exekučního titulu. V České republice se insolvenční řízení řídí podle insolvenčního zákona. Jde o Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.

Z právního pohledu jde o dosažení majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů. Uspořádání, které krizovou situaci buď překoná, tedy sanační řešení. Anebo by z ní vyvodilo nezbytné důsledky, tady jde o likvidační řešení.

Použije se principiálně zásada rovných podmínek pro věřitele. Ve výjimečných případech mají určité skupiny věřitelů zvýhodněné postavení, podle druhu pohledávek.

Fáze inslovenčního řízení

 • zahájení řízení
 • podání insolvenčního návrhu
 • rozhodnutí o úpadku dlužníků
 • rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
 • realizace zvoleného způsobu řešení úpadku
 • ukončení řízení.
Věděli jste...
...jaký je zásadní bonus oddlužení pro dlužníky?

Kromě efektivního vymanění se z dluhové pasti je to i zákaz dalších exekucí týkajících se majetku náležícího do majetkové podstaty dlužníka v rámci oddlužení. .

Spadá osobní bankrot pod insolvenční zákon?

Jednoznačně, právě insolvenční zákon zavedl do českého právního řádu oddlužení, úpadkové řízení nebo osobní bankrot. Jde v podstatě o sanační, tedy nikoliv likvidační řešení insolventnosti fyzických osob. Tedy běžných lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy.

Od 1. ledna 2014 se mezi fyzické osoby s nárokem na oddlužení počítají nadace či jiné právnické osoby, nepovažované za podnikatele. Po novelizaci lze žádat i o společné oddlužení manželů.

Kdo je insolventní, v platební neschopnosti nebo úpadku?

Podle legislativy určitě ne ten, kdo má jenom zpoždění se splátkami. Zákon vyžaduje několik současně naplněných podmínek:

 • nejméně dva věřitelé
 • peněžní závazky déle než měsíc po splatnosti
 • neschopnost plnit závazky
 • zastavení plateb podstatné části závazků
 • neplnění závazků déle než 3 měsíce po splatnosti
 • nemožnost dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí
 • nesplnění povinnosti předložit seznam majetku či závazků.
Smrt dlužníků neznamená zánik jeho dluhů

V případě úmrtí dlužníků v průběhu oddlužení jeho dluhy nezanikají.
Přechází na dědice. Ti ale nemohou využít výhod oddlužení a musí splatit dluhy v aktuální výši. Tedy po odečtení částek uhrazených zemřelým dlužníkem do jeho smrti..

Podmínky pro schválení osobního oddlužení

K tomu, aby se dlužník mohl vypořádat se svými dluhy prostřednictvím oddlužení, musel do 31. května 2019 splnit tato kritéria:

 • dlužník musel být v úpadku
 • dlužník musel být schopen v následujících 5 letech splatit alespoň 30% z celkové výše svého dluhu: dlužnou částku, úroky z prodlení a administrativní poplatky, soudní výlohy a výdaje na exekutora.

Od 1. července 2019 platí novela insolvenčního zákona, která přinesla dvě nové varianty oddlužení:

 • Na 3 roky s povinností splatit alespoň 60% celkové částky dluhu. V této variantě musí dlužníků dokázat, že je schopen částku splatit.
 • Na 5 let s povinností splatit alespoň 30% částky. Schopnost splnit to nemusí dlužník dokazovat.
 • Pokud částky nesplatí, o prominutí jeho dluhů rozhoduje soud, který přihlédne k tomu, zda se o splácení opravdu snažil.

Aktuální novela také zavedla změnu způsobů realizace oddlužení. K dispozici jsou jenom dvě možnosti: zpeněžením majetku nebo zpeněžením majetkové podstaty spojeným s plněním splátkového kalendáře.

Kdo podává a co musí obsahovat návrh na oddlužení?

Návrh podává dlužník, zastoupený buď advokátem, nebo notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo jinou akreditovanou osobou. Návrh na oddlužení musí obsahovat:

 1. osobní údaje dlužníka či jeho zákonného zástupce
 2. navrhovaný způsob oddlužení
 3. informace o dosud nabytých dluzích
 4. údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky
 5. očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech
 6. informace o dřívějších insolvenčních nebo obdobných řízeních.

Náš tip

Pokud se rozhodujete pro osobní bankrot, poraďte se s odborníky. Pozor na šmejdy, musí to být registrované osoby. Ministerstvo vnitra vede dva seznamy všech, kteří mohou sepisovat návrhy na oddlužení. V seznamu VESTA jsou advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři. Seznam SAKO obsahuje ostatní akreditované osoby. Cena za podání návrhu je předem daná zákonem.

Míra zadluženosti v České republice je alarmující?

Není tomu tak. Podle údajů České národní banky je celkový objem jistiny exekucí přes 300 miliard korun. Jde ale o nakumulovanou hodnotu za 17 let a obsahuje značný podíl "dřevěných peněz". Tedy zcela nevymahatelných a fakticky nevymožitelných částek. Objem nových úvěrů domácnostem jen za rok 2017 dosáhl mnohem vyšší částku.

Poměr dluhu domácností vůči HDP je ale v Česku na přijatelné úrovni kolem 30%. Což je hluboko pod úrovněmi Německa, Belgie, Nizozemska nebo skandinávských zemí. Česká republika je jednou z nejméně zadlužených vyspělých zemí. Celosvětově, podle všech dostupných měřítek a ve všech sektorech.

Jaká bude budoucnost insolvence v Česku?

Podle expertů standardní, v mezích zákona. Insolvenční zákon sice platí od roku 2006, jde ale o dynamickou legislativu. Zatím ostatní novelizace proběhla k 1. červenci 2019. Česká legislativa je krom jiného i harmonizovaná s Evropskou jurisdikcí. Takže máme spravedlivý legislativní systém oddlužování. Pro právnické i fyzické osoby. Spravedlivý i pro dlužníky, i vůči věřitelům.

Věděli jste, že...
... k dispozici je několik insolvenčních rejstříků?

V nich může prakticky kdokoliv podle různých identifikačních údajů najít a prověřit, zda je někdo v insolvenci. Dlužník může taky v rejstříku online sledovat průběh svého insolvenčního řízení. .

Oddlužení je efektivní řešení

Pro každého, komu dluhy přerůstají přes hlavu tedy existuje možnost dostat šanci na důstojný život. V každém případě je ale žádoucí nedostat se až k inslovenčnímu soudu v pozici bankrotujícího dlužníka. Stále platí zásady odpovědného půjčování: zadlužit se je poměrně jednoduché. Splácet je těžší. Vymanit se z dluhové spirály nebo vysvobodit z dluhové pasti je obzvláště obtížné. Když už se rozhodnete zadlužit, srovnávejte kupříkladu zde: https://www.ferovepujcky.cz/.

Zdroje: zakonyprolidi.cz / insolvence.justice.cz / sako.justice.cz / vesta.justice.cz

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku